NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

Okręgowa
Rada Adwokacka
w Wrocławiu

Twoja przeglądarka nie akceptuje COOKIES w związku z czym niemożliwe jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Aby poprawnie zainicjować proces rekrutacji należy włączyć akceptację COOKIES w przeglądarce!!!

NABÓR NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

Szanowni Państwo,

Niniejsza strona umożliwi Państwu rejestrację w SYSTEMIE stworzonym na potrzeby naboru na aplikację adwokacką w Izbie Wrocławskiej („SYSTEM NABORU”). Prawidłowa rejestracja będzie jednocześnie autoryzacją umożliwiającą Państwu późniejsze kolejne logowania do SYSTEMU NABORU, śledzenie przebiegu stanu postępowania rejestracyjnego, czy też wprowadzanie zmian zgłoszonych danych.

Krok po kroku zostaną Państwo poprowadzeni przez wypełnianie kolejnych formularzy, niezbędnych dla pełnej końcowej rejestracji w SYSTEMIE NABORU. Po wypełnieniu wszystkich formularzy, zostanie Państwu przedstawiona ich kompletna zawartość celem zatwierdzenia/weryfikacji danych wraz z możliwością ich wydruku.

Celem rozpoczęcia procesu rejestracyjnego, prosimy o naciśnięcie pola z napisem "Rejestracja" znajdującego się powyżej.

UWAGA! Rejestracja elektroniczna w Systemie Naboru ma charakter wyłącznie informacyjny, usprawniający obsługę Państwa wniosków. Nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w rozumieniu przepisów ustawy- Prawo o adwokaturze. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz załącznikami w formie pisemnej na adres biura Okręgowej Rady Adwokackiej.


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

dla osób składających zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych w związku ze złożeniem zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w okręgu Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, w roku 2019, jest Komisja egzaminacyjna (kwalifikacyjna) do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości, powołana zarządzeniem z dnia 26 marca 2019 r., poz. 97 z siedzibą we Wrocławiu, 50-46 Wrocław, ul. Sądowa 4, tel. 71 34 71 312.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
  3. Administrator powołuje się na obowiązek prawny ciążący na Administratorze z art. 6 ust 1 lit c RODO, w celu realizacji zadań Komisji kwalifikacyjnej, określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm) i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1837).
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane, tj. realizacji procesu naboru na aplikację;
  5. W związku z korzystaniem przez Komisję kwalifikacyjną z sytemu teleinformatycznego przy rejestracji kandydatów, niektóre dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa (Prawo o adwokaturze).
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i w przypadku, gdy przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawo do ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.Logowanie do Extranetu
Login:
Hasło: